Voorpaginafoto
Protestantse Gemeente Noordwijk

De diaconie wil in navolging van Jezus Christus oog en oor hebben voor de nood van mensen in en buiten de kerk, zowel dichtbij als ver weg. In de diaconie zijn drie werkgroepen actief die zich met de verschillende facetten van het werk bezighouden. Er is:

  1. een werkgroep buitenland, of wel de ZWO-groep. Als je spreekt van ZWO bedoelen we met (Z): zending, de voortgang van het evangelie in de wereld, het over en weer van elkaar leren in woord en daad. Met (W), werelddiaconaat, en met (O), ontwikkelingssamenwerking, hebben we het over solidariteit met mensen buiten Nederland. Hier gaat het o.a. over bevordering van de positie van vrouwen, het naleven van mensenrechten ongeacht geloof, huidskleur, politieke overtuiging of sexe. Dit alles via Kerk in Actie.
  2. een werkgroep financiën Deze beheert de financiën van de diaconie.
  3. een werkgroep binnenland: houdt zich bezig met plaatselijke activiteiten, o.a.: Raad van de zorg, interkerkelijk diaconaal overleg, Vluchtelingenwerk, kerktelefoon, vakanties, paasgroet, kerstmaaltijd, kerstpakketten, dagje uit voor 70-plussers
  4. verder is er één jeugddiaken actief in de gemeente.
De diaconie ondersteunt eveneens het spaarproject van School en Kerk. De diaconie regelt hiervoor de geldstroom.


Diaconale ondersteuning:

De werkgroep financiën van de diaconie (penningmeester: zie onder contact) kan aanvragen voor geldelijke steun vanuit de eigen gemeente honoreren tot een bedrag van € 450,-. Een bedrag boven € 450,- wordt pas gegeven na overleg met de voorzitter van de diaconie

Giften gaarne over maken op de rekening van de diaconie

Bankrekening NL60RABO0346811708 t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente

Adressen: zie onder contact