Voorpaginafoto
Protestantse Gemeente Noordwijk

Leerhuis Noordwijk

IBANummer:               NL74INGB0002590722 t.n.v. J.A.M. Heijboer, Noordwijk

Contactadres:              Ko Heijboer

                                       Zonnekant 115

                                       2203 NC   Noordwijk

                                       tel. 06 3654 5896

                                       e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Programma 2019 - 2020

"We gaan door het oog van de cycloon":  nieuw seizoen Leerhuis Noordwijk.

 

Het seizoen 2019/2020  belooft uiterst interessant te worden.

Op zoek gaan naar verdieping  in de verhouding van het 1e en 2e testament in de Bijbel, de verhouding tussen Thora en Evangelie, de vraag naar het ontstaan van de verhalen, de betekenis van de bijbel voor ons nu: het kan er turbulent aan toe gaan tijdens zo'n zoektocht. Grote kans op verrassende uitkomsten en zekerheden die zo nodig bijgesteld moeten worden.

Een van de inleiders gebruikt in deze het beeld van:  door het oog van de cycloon gaan.

 

De 10 avonden die het Leerhuis Noordwijk aanbiedt zijn divers. Naast gerenommeerde en vaak voor ons bekende sprekers worden er ook drie avonden aangeboden in samenwerking met de PKN Noordwijk èn Palliam, netwerk voor zingeving &levenskunst in de Maria ter Zee kerk.

De laatste avond van het Leerhuis is speciaal: rabbijn Tamarah Benima wil met ons de seidermaaltijd houden , de avond voor Pesach ( Pasen).

Niet onvermeld kan blijven de komst van Govert Jan Bach over: "Geen Bach zonder Luther en geen Luther zonder Bach".

De eerste avond starten we met de eminente Rochus Zuurmond, reeds veel eerder in het Leerhuis te gast geweest. De overige inleiders vindt u in het programmaoverzicht, keus te over.

 

Contact.

Veel informatie is te vinden op: http://jamheijb.home.xs4all/leerhuis/

Daar vindt u een uitgebreide toelichting en voorbeschouwing op de avonden. En de mogelijkheid u aan te melden.

De prijs voor deelname is voor de eerste 9 avonden €40.  De laatste avond wordt apart berekend. De prijs per losse avond bedraagt €7.

 

Plaats en tijd.

De  locatie van de Leerhuisavonden voor het komend seizoen is:

De Vinkenhof, Achterzeeweg 1, 2201 EM Noordwijk-Binnen, tenzij anders vermeld.

Aanvang van de avonden : 20.00 uur , tenzij anders vermeld

 

Programma 2019/2020

Donderdag

Onderwerp

Inleider

17 oktober 2019

God en de moraal

Rochus Zuurmond

24 oktober 2019

Het onderwijs van Mozes en het onderwijs van de ekklesia

Rinse Reeling Brouwer

7 november 2019

Het Lucasevangelie onder de loep

Nico Riemersma

21 november 2019

Wie zeggen de joden, christenen en moslims dat ik ben?

Anton Wessels

9 januari 2020

Relatie tussen Thora en evangelie

Maarten den Dulk

23 januari 2020

Is het leven maakbaar? Ethische aspecten m.b.t. gentechnologie – i.s.m. Prot. gemeente Noordwijk

Henk Jochemsen

6 februari 2020

Kabbala als levenskunst

Marcus van Loopik

5 maart 2020

Koning en Profeet - Het boek II Koningen

Ad van Nieuwpoort

Vrijdag 27 maart 2020

Geen Bach zonder Luther en ook geen Luther zonder Bach – i.s.m. Palliam   Locatie: Maria ter Zee kerk

Govert Jan Bach

16 april 2020, 18.00 - 22.00 uur.

Seideravond 2020 – i.s.m. Prot. Gemeente Noordwijk.   Locatie: Oude Jeroenskerk

Tamarah Benima

Locatie: De Vinkenhof Achterzeeweg 1 2201, EM in Noordwijk, tenzij anders vermeld

Aanvang van de avonden: 20:00 uur, tenzij anders vermeld

Korte beschrijvingen

God en de moraal – Rochus Zuurmond

Kunnen we uit de Bijbel morele gedragsregels afleiden? En zijn die universeel en altijd geldig, en dus ook direct toepasbaar hier en nu? De gerenommeerde theoloog Rochus Zuurmond beantwoordt deze vragen ontkennend. Bijbelse teksten, zoals de Tien Geboden en de Bergrede, zijn ontstaan onder andere omstandigheden dan de onze, met andere normen en waarden. Zelfs over naastenliefde denkt men anders. Dat maant tot voorzichtigheid.
De Bijbel gaat niet over wat wel en niet mag, maar over macht. Geloof stelt de vraag welke machten wij collectief en individueel vertrouwen. Zijn dat de goden van deze wereld? Of is het die vreemde, ontregelende God waarover de Bijbel verhaalt en die vaak keuzes maakt die strijdig lijken met onze politieke logica? De bijbelse teksten ondermijnen elke dominerende moraal en openen onze ogen voor het weerloze.

Het onderwijs van Mozes en het onderwijs van de ekklesia – Rinse Reeling Brouwer

Torah, vaak vertaald als Wet, is bovenal Heilig Onderricht. Dat is dezelfde term als de sacra doctrina in de leerstellige traditie van de kerk. Toch liggen de werelden Thora en sacra doctrina vaak ver  uit elkaar.  Dit geldt voor de praktijk van het overdenken van aanwijzingen  voor het  leven als in de intellectuele verantwoording daarvan. Is het  mogelijk beide op elkaar te betrekken? En is het mogelijk de Torah zo te lezen, dat ze de doordenking van het onderricht van de  kerk  prikkelt en ook verder helpt?
Rinse Reeling Brouwer, zojuist geëmeriteerd aan de universiteit, doceerde de geschiedenis van de christelijke leer, maar had ook een leeropdracht om te werken in de traditie van K.H. Miskotte, de auteur van onder meer het boek " Edda en Torah". Hij neemt zich voor, zijn beide leeropdrachten elkaar te laten bevruchten.

Het Lucasevangelie onder de loep – Nico Riemersma

Het boek Het Lucasevangelie onder de loep brengt door ‘close reading’ de hoogstaande literaire vorm en de rijke theologische inhoud van het Lucasevangelie aan het licht. Deze nauwgezette manier van lezen zorgt voor een dieper tekstbegrip, waardoor dit evangelie extra glans krijgt. Het is uiterst behulpzaam bij het oplossen van problemen in de tekst waar een lezer voor komt te staan.

Het boek biedt verrassende inzichten en eigen standpunten die soms ingaan tegen eenstemmigheid onder theologen. Daar zijn we benieuwd naar. Nico Riemersma zal proberen daar een aantal gevallen van behandelen?

Wie zeggen de joden, christenen en moslims dat ik ben? - Anton Wessels

Christenen zien in Jezus de komst van de verwachte Messias. Joden hebben in het algemeen Jezus als Messias afgewezen. Immers als hij werkelijk gekomen was zou de wereld er toch verloster uitzien? Moslims noemen Jezus Messias en geloven in zijn wederkomst.

Christenen zijn meestal van mening dat zij een patent hebben op tekst en uitleg van wie Jezus is. De discussie over de vraag wie Jezus is wordt sterk beheerst door de ‘dogma’s. Is het mogelijk op grond van de nauwe verbondenheid die er tussen de Bijbel en de Koran bestaat een antwoord te vinden dat aanvaardbaar is voor joden, christenen én moslims zodat alle drie ‘samen - op - weg gaan’?

Relatie tussen Thora en evangelie – Maarten den Dulk

Hoe verhoudt zich de Joodse Thora tot het christelijke Evangelie?  De discussie daarover is ontmoedigend ingewikkeld geworden en houdt sinds de eerste eeuw van de jaartelling Joden en christenen verdeeld. Zodra je er over begint, gaat het stormen. Laat de Thora toch voor zichzelf spreken! Ze heeft toch een tegoed boven het Evangelie! Of liever: laat Thora en Evangelie met elkaar samenvallen! Het Evangelie is toch niets anders dan de Thora nogmaals? Maar - wat is dan nog het bijzondere van het Evangelie? Welke functie heeft Jezus als Messias dan nog? Die vragen zeuren door mijn kop sinds de studietijd. Ik leg die vragen vóór aan Paulus, in wiens brieven de oudste sporen van de discussie zijn te vinden. Ik kies uit zijn oeuvre de meest evenwichtige passage, namelijk de eerste drie hoofdstukken uit zijn brief aan de Romeinen. Daar gaan we door het oog van de cycloon.


Is het leven maakbaar? Ethische aspecten m.b.t. gentechnologie - Henk Jochemsen

Vandaag de dag gaan de ontwikkelingen snel op het gebied van ingrijpen in onze genen. Sinds de hele DNA-structuur van het menselijk lichaam in beeld is gekomen, heeft er verder onderzoek plaatsgevonden naar de mogelijkheden van ‘knip en plakwerk’ in het DNA. De gedachte is dat er op deze wijze erfelijke ziekten bestreden en zelfs voorkomen zouden kunnen worden. Deze medisch-biologische ontwikkeling betekent dat er steeds dieper ingegrepen kan worden in de kiem van ons menselijk bestaan en dat brengt natuurlijk de vraag met zich mee: willen we dat? Mag alles wat kan? Sommigen zien de ontwikkeling al verder gaan richting verlanglijstjes welk kind je het liefste zou willen hebben. Hoe volmaakter hoe beter? Mogen er straks nog kinderen met bijvoorbeeld het syndroom van Down geboren worden of moet dat in ons streven naar perfectie voorkomen worden?

Kortom: dit soort ontwikkelingen brengen diepgaande vragen met zich mee die te maken hebben met je mensbeeld, met je ideeën over maakbaarheid, met je opvatting over hoe het leven bedoeld is. Voluit ethische vragen die raken aan goed en kwaad en zeker ook raakvlakken hebben met iemands geloof en levensovertuiging.

Deze avond wordt georganiseerd in samenwerking tussen de Protestantse Gemeente Noordwijk en het Noordwijkse Leerhuis

 

Kabbala als levenskunt – Marcus van Loopik

Geluk, liefde, eigenbelang en rechtvaardigheid. Het zijn thema’s die elk individu en elke gemeenschap raken. Hoe geven we op een zinvolle manier vorm aan het leven en dragen we bij aan dat van anderen? Kortom: wat is de kunst van het leven?

Kabbala als levenskunst gaat op deze bestaansvragen in. De kabbala, een oeroude joodse traditie, geeft een diepgaand inzicht in het wezen van de mens. De kabbala vertelt veel spirituele verhalen en laat die hand in hand gaan met een zorgvuldige analyse van de mens. Ook al is de mens ‘een vat vol tegenstrijdigheden’ en is de wereld gebroken, de kabbala biedt een helend perspectief.

Een manier van leven en beleven, dat is joodse mystiek in de eerste plaats. De psychologische en therapeutische waarde en toepassing van kabbala staan in dan ook centraal. Voor iedereen die verlangt en streeft naar helend inzicht en mystieke wijsheid.

Koning en Profeet - Ad van Nieuwpoort

Hoe verhouden koning en profeet zich met elkaar? Of anders gezegd: wat is de rol van het profetisch visioen in een politiek en religieus systeem dat de mens voortdurend tot slaaf maakt. We lezen deze avond uit het boek II Koningen. Vergeten verhalen over de profeet Elisa die tot inspiratie hebben gediend voor de schrijvers van het evangelie.

Geen Bach zonder Luther en ook geen Luther zonder Bach - Govert Jan Bach

Luther en Bach zijn twee genieën die de wereld bepalend beïnvloed hebben. Maarten Luther zetten de wereldgeschiedenis op zijn kop toen hij het gevecht met de keizer en de paus durfde aan te gaan. Hij markeerde met zijn handelen de overgang van de duistere middeleeuwen naar de moderne tijd. Twee eeuwen later was het Johann Sebastian Bach die fundamenteel de muziek bepaalde op een tot nu toe ongeëvenaard niveau. Relatief onbekend is dat Johan Sebastiaan Bach niet zonder Luther te denken valt Bach werd door hem in denken en componeren ingrijpend beïnvloed.

Seider 2020 - Tamarah Benima

Na alle positieve reacties op de Open Synagogedienst met Tamarah Benima in mei 2019 komt zij terug naar de Oude Jeroenskerk op donderdag 16 april 2020, de laatste dag van Pesach, om met belangstellenden de Seidermaaltijd te houden. Het gaat om een echte maaltijd die ingebed is in een liturgie, waarin de bevrijdende uittocht uit Egypte centraal staat. De Seidermaaltijd duurt in zijn geheel ongeveer vier uur, waarvan de eerste twee uur besteed worden aan liederen, verhalen, het nuttigen van (minimale hoeveelheden) symbolisch voedsel, uitleg, discussies etc. Daarna is er een echte maaltijd, die ongeveer 1 uur duurt. Daarna volgt nog een tweede gedeelte van dankzegging, liedjes, gebeden.

Deze avond wordt georganiseerd in samenwerking tussen de Protestantse Gemeente en het Noordwijkse Leerhuis.

 

Aanmelding verplicht vóór 14 april: ds. Simon Dingemanse Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. t. 3645206

Kosten: 15 euro per persoon