Kerkenraad

De protestantse wijkgemeente heeft een kleine kerkenraad om de lopende zaken af te handelen en van de verschillende werkgroepen te horen welke ontwikkelingen er zijn. de kleine kerkenraad komt ongeveer tienmaal per jaar bij elkaar.
Daarnaast is er de (grote) wijkkerkenraad die ongeveer viermaal per jaar bij elkaar komt om de grote beleidszaken te bespreken, visie te ontwikkelen en rekeningen en begrotingen goed te keuren. Er wordt naar gestreefd om jaarlijks een kerkenraadsdag te houden om elkaar beter te leren kennen en een thema te bespreken.
De rol van deze kerkenraden samen is om geestelijk en in veel praktische zaken leiding te geven aan de gemeente.
Tot de kleine kerkenraad behoren de ouderling-voorzitter(s), ouderling-scriba, predikanten en een pastorale ouderling en diaken en daarnaast vertegenwoordigers van de verschillende werkgroepen die al of niet een ambt bekleden.
Tot de wijkkerkenraad behoren de predikanten en alle ouderlingen en diakenen.
In de praktijk besteedt de kerkenraad dus veel van zijn taken uit aan diverse colleges, werkgroepen en commissies.
Het College van Diakenen beheert de gelden die zijn bestemd voor mensen in nood.
Het College van Kerkrentmeesters beheert het geld dat nodig is voor de opbouw van de gemeente.
Daarnaast zijn er werkgroepen en commissies die zich bezighouden met het pastoraat (omzien naar mensen), de vormgeving van de kerkdiensten, het jeugdwerk, ontmoeting en bezinning, enzovoort.