Diaconie

De diaconie wil in navolging van Jezus Christus oog en oor hebben voor de nood van mensen in en buiten de kerk, zowel dichtbij als ver weg. In de diaconie zijn drie werkgroepen actief die zich met de verschillende facetten van het werk bezighouden.

Werkgroepen

 1. Werkgroep buitenland, of wel de ZWO-groep. (Z) staat voor zending, de voortgang van het evangelie in de wereld, het over en weer van elkaar leren in woord en daad. Met (W), werelddiaconaat, en met (O), ontwikkelingssamenwerking, hebben we het over solidariteit met mensen buiten Nederland. Hier gaat het o.a. over bevordering van de positie van vrouwen, het naleven van mensenrechten ongeacht geloof, huidskleur, politieke overtuiging of sexe. Dit alles via Kerk in Actie
 2. Werkgroep binnenland, die zich bezig houdt met plaatselijke activiteiten, zoals:
  • Koffie met een oortje: iedere maandag koffie inloop van 10.00-12.00 uur in het Windkrachthuis, Hoofdstraat 8 in Noordwijk.
  • Deelname in Schuldhulpmaatjes project voor hulp aan mensen in Noordwijk die te maken hebben met (dreigende) schulden
  • Vluchtelingenwerk
  • Inzameling levensmiddelen tijdens avondmaal viering voor de plaatselijke voedselbank
  • Verder organiseert de werkgroep jaarlijks een kerstmaaltijd eneen boottocht voor 70-plussers, Paasgroeten, kerstpakketten, vakanties.
 3. Werkgroep financiën beheert de financiën van de diaconie.
  Elk jaar wordt een collecterooster opgesteld welke bestemming de diaconale collectes krijgen. Een deel is bestemd voor projecten van Kerk in Actie, een deel voor projecten die door de diaconie zijn uitgekozen en een deel voor de plaatselijke diaconie.

Jeugddiaken

Vanuit de diaconie is één jeugddiaken actief in de gemeente. Hij vormt samen met de jongerenwerker, jeugdouderlingen en andere vertegenwoordigers vanuit de jeugd het jeugdplatform.

Meerjaren project “Uit de schaduw”!

Voor een periode van drie jaar ondersteunt de diaconie een project ergens in de wereld waarmee zo mogelijk een persoonlijke band bestaat.
Voor 2024 – 2027 gaat het om het project “Uit de schaduw”, dat is het steunen van “speciale kinderen” in India.
De doelstelling van het project is om een positieve verandering teweeg te brengen in het leven van gehandicapte kinderen, die nu worden verstopt, onzichtbaar zijn en zich niet ontwikkelen, zodat ze niet langer in de schaduw maar in het licht leven.

Diaconale ondersteuning:

De werkgroep financiën van de diaconie (penningmeester: zie onder contact) kan aanvragen voor geldelijke steun vanuit de eigen gemeente honoreren tot een bedrag van € 450,-. Een bedrag boven € 450,- wordt pas gegeven na overleg met de voorzitter van de diaconie

Giften gaarne over maken op de rekening van de diaconie
Bankrekening NL60RABO0346811708 t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente
KVK nummer: 76429342

Adressen: zie onder contact