Voorpaginafoto
Protestantse Gemeente Noordwijk

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Noordwijk
Wijkgemeente Noordwijk
Telefoonnummer
(penningmeester): 0713621984
RSIN/Fiscaal
nummer: 818294838
Website adres: www.pkn-noordwijk.nl
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Adres: Achterzeeweg1
Postcode: 2201EM
Plaats: Noordwijk

Naam ANBI : Diakonie Protestantse gemeente Noordwijk
RSIN/Fiscaal
nummer: 824128692De Protestantse gemeente te Noordwijk is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.
De wijkgemeente Noordwijk is een pluriforme, veelzijdige en levendige gemeenschap die in haar spreken en handelen de boodschap van Jezus Christus tot uitdrukking wil brengen. Zij wil een betekenisvolle en vitale gemeente zijn waarbinnen mensen van alle leeftijden zich thuis voelen, betrokken op God, elkaar en de wereld.
Zij is zich bewust van de diversiteit van de levensvragen die leven binnen de verschillende generaties en van haar plek en opdracht in de samenleving. De komende jaren wil zij de dienstbaarheid en de zichtbaarheid in de samenleving versterken en inspelen op de actuele noden, plaatselijk en in de wereld.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Noordwijk.

B. Samenstelling bestuur.

Binnen de Protestantse gemeente te Noordwijk zijn er 2 wijkgemeentes:
De wijkgemeente Noordwijk
De wijkgemeente van bijzondere aard Ichthus.
In de plaatselijke regeling is bepaald dat de wijkgemeentes elk voor zich verantwoordelijk zijn voor financiële en materiele zaken, ze hebben elk hun College van Kerkrentmeesters en elk hun eigen begroting en jaarrekening. Ze hebben een gezamenlijke diaconie.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit 10 leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

Het College van diakenen telt 14 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).


C. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
Op de website www.pkn-noordwijk.nl vindt u het beleidsplan 2017-2021 van onze gemeente.
H
et beleidsplan van de Diaconie kunt u vinden via onderstaande link:
Beleidsplan Diaconie 2021 - 2025

E. Beloningsbeleid.
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
Samenvatting van de Baten en Lasten van de Protestantse Gemeente te Noordwijk
Wijkgemeente Noordwijk voor het jaar 2019
de volledige jaarrekening vindt u via deze link

PROTESTANTSE GEMEENTE TE NOORDWIJK

College van Rentmeesters-jaarrekening 2019                                             

Verkort overzicht

 

Begroting

Rekening

Rekening

 

        2019

       2019

       2018

Opbrengsten en Baten

 

 

 

Onroerende zaken

   241.004

   250.698

    244.651

Rente, dividenden en beleggingsresultaat

       1.000

       1.264

      16.792

Stichting, kassen en fondsen

       1.500

               -

           385

Bijdragen van leden, collectes en giften

   264.000

   273.669

    277.361

Totaal baten A

   507.504

   525.631

    539.189

 

 

 

 

Uitgaven en Kosten

 

 

 

Kerkelijke gebouwen excl afschrijvingen

   213.997

   207.699

    197.246

Niet-kerkelijke eigendommen/invent

-         

       6.855

      18.968

Afschrijvingen

               -

       9.873

               -

Pastoraat

   236.452

   190.839

    227.722

Kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

     19.300

     19.960

      15.279

Verplichtingen/bijdr. aan andere organen

     25.300

     20.054

      20.601

Salarissen en vergoedingen

     69.000

     67.144

      67.940

Beheer, administratie en archief

     11.100

     13.358

      10.537

Rentelasten en bankkosten

       8.700

       1.498

        1.480

Totaal lasten A

   583.849

   537.280

    559.773

 

 

 

 

Operationeel resultaat (A)

    -76.345

    -11.649

    -20.584

 

 

 

 

Incidentele baten en lasten

 

 

 

Incidentele baten

              -

   721.578

              -

Incidentele lasten

             -

              -

              -

Incidentele baten en lasten (B)

             -

   721.578

             -

 

 

 

 

Resultaat verslagjaar (A+B)

    -76.345

   709.929

    -20.584

 

 

 

 

Mutaties bestemmingsreserves/fondsen

 

 

 

Onttrekkingen bestemmingsreserves

              -

   327.050

              -

Onttrekkingen bestemmingsfondsen

              -   

     13.156

              -

Toevoegingen bestemmingsreserves

              -

  -127.296

              -

Toevoegingen bestemmingsfondsen

              -

  -    2.874

              -

Totaal mutaties reserves/fondsen (C)

              -

   210.037

   -   9.217

 

 

 

 

Resultaat naar Algemene reserve (D)

    -76.345

   919.966

  -  29.801


Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
De kerkelijke gemeente bezit ook vermogen in de vorm van woningen en geldmiddelen. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente en zijn meegenomen in de bovenstaande tabel..
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, organist en beheerder gebouwen en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk).
Aftrekbaarheid van giften aan de kerk
De Protestantse Gemeente heeft de status ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.
Voor gewone giften geldt echter een drempel van 1% van het belastbaar inkomen. Is uw belastbaar inkomen bij voorbeeld € 35.000 en geeft u in totaal in een jaar € 400 aan ANBI’s, dan is slechts € 50 aftrekbaar (400 minus 1% van 35.000).
Voor periodieke giften geldt de drempel niet, dan mag het hele bedrag afgetrokken worden. Er zijn voorwaarden voor een periodieke gift: minimaal gedurende 5 jaren, vastgelegd in een schenkingsovereenkomst. Vroeger was een notariële akte vereist voor zo’n periodieke gift, met de daaraan verbonden kosten. Nu mogen we het zelf afhandelen, en dat doen we graag. Betaling mag net als bij de gewone vrijwillige bijdragen in termijnen.
Zo’n periodieke schenkingsovereenkomst biedt de mogelijkheid om meer te schenken terwijl het u uiteindelijk niet meer kost. 2 voorbeelden:
• Als de top van uw inkomen valt in de 37,35 % schijf kunt u bijna 60% meer schenken terwijl het u netto meer kost.
• Valt u in de 49,50 % schijf dan wordt het verschil zelfs 98 %.
De penningmeester (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0713621984) is graag bereid om nadere informatie te geven. Een modelovereenkomst is beschikbaar.


Voor het downloaden van het formulier voor een periodieke gift klikt u hier.

Verklaring Diaconie

A. Algemene gegevens.
Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Noordwijk
RSIN/Fiscaal nummer: 824128692
Website adres: www.pkn-noordwijk.nl

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Adres: Schelpenhoek 15
Postcode: 2201 VR
Plaats: Noordwijk

De Protestantse gemeente te Noordwijk is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Noordwijk.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 10 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 14 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

C. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:
beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.pkn-noordwijk.nl (Algemeen-Beleidsplannen) vindt u het beleidsplan 2016-2020 van de diaconie van onze gemeente.
E. Beloningsbeleid.
De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
F. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:
In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Baten en Lasten

 

 

 

 

 

 

 

 

Begroting

Rekening

Rekening

 

2019

2019

2018

 

 

 

 

Baten

 

 

 

 

 

 

 

Opbrengsten uit bezittingen

€ 24.500

€ 25.572

€ 26.305

Bijdragen gemeenteleden

€ 45.000

€ 41.882

€ 41.615

Incidentele baten, onttrekkingen bestemmingsreserves

 

€ -253

 

Totaal baten

€ 69.500

€ 67.201

€ 67.920

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd)

€ 61.000

€ 63.403

€ 62.551

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

€ 4.000

€ 4.325

€ 4.440

Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen

€ 1.500

€ 1.333

€ 1.336

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

€ 5.500

€ 3.728

€ 5.026

Incidentele lasten, toevoegingen bestemmingsreserves

-

€ 1.306

€ 746

Totaal lasten

€ 72.000

€ 74.095

€ 74.099

 

 

 

 

Resultaat verslagjaar (baten - lasten)

€ – 2.500

€ -6.894

€ -6.179

 

 

 

 

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.